Refund policy

6.REKLAMÁCIE
6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným
zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s
výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy
postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie
postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním,
mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými
v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo
iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia
výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak
chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s
kópiou faktúry Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulár ktorý na
vyžiadanie zašleme do emailu.
6.6 V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú
stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám
zálohovať.
6.7 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od
dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením
oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia
v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť
znova od dátumu vybavenia reklamácie..
6.8 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:
6.8.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu
predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom
s popisom chyby výrobku.
6.8.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná
kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje
nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
Adresa na zasielanie reklamácií: URBAN Family Inc. s.r.o., Přikop 4, 602 00 Brno alebo osobný odber
. Po dohodne.
6.9 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné
náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie
reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob
prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo
zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

Informácia o alternatívnom riešení sporov - ARS
6.11 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie
do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad
Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná
príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na
stránkehttp://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie
svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť
platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej
stránkehttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .
Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie,
ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov
on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
6.12 ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU : pobočka pre SK-URBAN Inc sro Okružná 149, 900 26 Slovenský
grob .Pobočka pre CZ : URBAN Family Inc. Sro Příkop 4, 602 00 Brno . Alebo možný osobný odber po
dohode.