Terms of service

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Údaje o prevádzkovateľovi mycbd.sk  ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je spoločnosť URBAN Family Inc. s.r.o. adresa: Přikop 4, 602 00, Brno, ktorá je

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Krajský soud v Brne, Oddiel : C , Vložka číslo : 122

165 IČO: 106 75 990, DI4:CZ10675990  tel. +421 902 161 766 e-mail: mycbd@mycbd.sk (ďalej len „predávajúci“).

Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné:CZ Pŕíkop 4, 602 00 Brno / SK

Okružná 149. 900 26 Slovenský grob

 

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje

predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva

kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 1. Cena tovaru

 

3.1 Predávajúci  je platcom DPH.

3.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú s  DPH

3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob

doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 1. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

 1. a) prostredníctvom nákupného košíka na www.mycbd.sk
 2. b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na shop@mycbd.sk

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom

doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje,

že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č.

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na

Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie

ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar

dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa

objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania

dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho,

 

telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci

kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný

tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným

spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar.

V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný

tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v

prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje,

nedostupnosť , zlá adresa, chyný email ).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil

svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe

proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma

(zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci

uskutočniť nasledovne:

 1. a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
 2. b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

 

 1. c) platobným systémom Pay Pal a Stripe (platobné karty), Coinbase,

4.2 Platba je možná v mene EUR,CZ, Kryptomenách Bitcoin, Litecoin a Ethereum

4.3 Tovar štandardne dodávame v rámci Českej republiky, zasielame aj do ostatných štátov EU

. Cena za dopravu mimo územia ČR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom alebo vopred na

emailové adresu.

4.4 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od

potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže

predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri

potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená

dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných

podmienok.

4.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

 

4.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci

vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. a) kuriérskou službou,
 2. b) osobný odber – po dohode s predávajúcim

4.7 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:

 

 1. a) dodanie kuriérskou službou do 120 € je 2,99 €
 2. b) dodanie kuriérskou službou pri objednávke tovaru nad 120,01€  je zdarma
 3. c) dodanie na dobierku pri objednávke tovaru nad 120€ je zdarma 
 4. d) dodanie na dobierku kuriérskou spoločnosťou do 120€ je 3,50 €
 5. e) osobné prevzatie po dohode pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku

4.8 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje

dodanie tovaru na určené miesto.

4.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať

neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj

predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

4.10 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), alebo ju vopred zašleme do mailu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu , alebo ju zašle do emailu.

4.11 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý

spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu

prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom

prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 1. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu,

 1. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného

tovaru.

4.12 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a

tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a

balné platí kupujúci ako za jeden balík.

 1. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od

vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak tovar nemôže byť poškodený , otvorený ani porušený.

5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho

v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá

ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne

formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len

„oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý

predávajúci zverejňuje na web-stránke www.mycbd.sk

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť

predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie

tovaru.

 

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na

základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a

iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6

a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu

služby.

5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ

výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný

predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré

si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný

predávajúcim.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil,

že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

5.5 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar

doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.REKLAMÁCIE

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným

zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s

výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy

postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie

postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním,

mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,

spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými

v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo

iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia

výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak

chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!

6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s

kópiou faktúry Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulár ktorý na

vyžiadanie zašleme do emailu.

6.6 V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú

stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám

zálohovať.

 

6.7 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od

dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má

spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením

oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia

v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť

znova od dátumu vybavenia reklamácie..

6.8 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

6.8.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu

predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom

s popisom chyby výrobku.

6.8.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná

kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje

nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Adresa na zasielanie reklamácií: URBAN Family Inc. s.r.o., Přikop 4, 602 00 Brno alebo osobný odber

. Po dohodne. 

6.9 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné

náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie

reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob

prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo

zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

Informácia o alternatívnom riešení sporov - ARS

6.11 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo

ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so

žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie

do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia

svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských

sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad

Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná

príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov

vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na

stránkehttp://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho

riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie

svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť

platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej

stránkehttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie,

ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov

on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 1. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu

 

spoločnosti URBAN Family Inc. s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi

upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej

republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na

stránke mycbd.sk/ochranaosobnychudajov